Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

L’accés al lloc web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre completament. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. El prestador podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Sobre el prestador

El prestador responsable del lloc web ofereix als usuaris del mateix les seves dades identificatives a fi de millorar la confiança de l’usuari i de les relacions amb aquest.

Denominació Social: Lidia Barcons Reniu

Nom Comercial: Herbes Dietètica i Nutrició

Domicili Social: Consolat de Mar, 53-08.395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

CIF / NIF: 38765132N

Telèfon: 937623750

E-Mail: info@herbesmaresme.com

Nom de domini: https://www.herbesmaresme.com/

Protecció de Dades Personals

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments. El seu consentiment és la base legal per al tractament de les dades.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a Herbes Dietètica i Nutrició, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas dades d’Herbes Dietètica i Nutrició, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant el temps que duri la relació comercial. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Herbes Dietètica i Nutrició mitjançant el correu electrònic: info @ herbesmaresme .com

Responsable: Lidia Barcons Reniu

Domicili Social: Consolat de Mar, 53-08.395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

CIF / NIF: 38765132N

Telèfon: 937623750

E-Mail: info@herbesmaresme.com

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 13 anys que no estiguin degudament autoritzats per Herbes Dietètica i Nutrició entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
Herbes Dietètica i Nutrició, recorda a les persones majors d’edat que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador

En compliment del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), LIDIA BARCONS Reniu, d’ara endavant HERBES en dietètica i nutrició, com a responsable del / s fitxer / s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l’agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incorporarà als sistemes d’informació d’HERBES en dietètica i nutrició Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD. Atorga consentiment inequívoc a HERBES en dietètica i nutrició perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no podent cedir-se a tercers. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a HERBES en dietètica i nutrició, al domicili del C / Consolat del Mar, nº53 – 08395 Sant Pol de Mar de Barcelona, ​​o l’emailinfo@herbesdieteticaynutricion.com

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.